2011-08-31 Planprogram för Skutberget

Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 31 augusti 2011 godkändes Planprogram för Skutberget.

Några utdrag ur planprogrammet

Länsstyrelsens hade bland annat synpunkter på upplevelseanläggningens placering, och då utifrån det som kallades västra alternativet (fotbollsplanerna söder om bomstadsvägen och väster om Skutbergsvägen) och östra alternativet (driving rangen), vilket inte är detsamma som placering som lokaliseringsanalysen från maj 2017 kommer fram till:

Länsstyrelsen är tveksam till om uppförandet av upplevelseanläggningen är förenlig med riksintresset för det rörliga friluftslivet, strandskyddet samt riksintresset ”Vänern med öar och strandområden”. En upplevelseanläggning behöver inte lokaliseras till ett värdefullt natur- och friluftsområde utan bör vara en attraktion i sig själv och kunna placeras var som helst

Kommunens kommentar till det var:

Om upplevelseanläggningen ska lokaliseras till Skutberget är det främst på grund av att den kommer att vara av sådan karaktär att den har koppling till Vänern, och att den både kompletterar Skutberget och drar nytta av Skutbergets faciliteter. Programmet ger underlag för var inom Skutbergsområdet i så fall en upplevelseanläggning bör lokaliseras.

I avsnittet Sociala konsekvenser skriver kommunen:

Vid ytterligare exploatering inom området är det viktigt att friluftsområdet och Vänerns stränder även i fortsättningen upplevs allmänt tillgängliga. Det är även viktigt att områdets kvaliteter bevaras vid en exploatering.