2017-06-19 Begäran om planuppdrag Skutberget

Den 19 juni 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om planuppdrag för Skutberget.

Ta del av beslutet och samtliga handlingar i ärendet här:

Kommentar
Enligt beslutet ska
  • det pågående detaljplanearbete på Skutberget avbrytas och i stället ska två detaljplaner tas fram, en för temaparksområdet och en för friluftsområdet.
  • det påbörjade visionsarbetet för Skutberget färdigställas och arbetet med friluftsområdet ska präglas av medborgardialog. Hur arbetet med temaparksområdet ska gå till anges däremot inte.