Information

  • Nästa 1000 personer deltog i demonstrationståget från Café Slussvakten till Stora torget. Där anslöt ett par hundra personer till.

Analys

  • Förstudien som Kaluna AS genomförde på uppdrag av Karlstads kommun och Lataamo OY (enligt förstudien) debatterades. På en fråga om förstudien varit vägledande för beslutet att göra en avsiktsförklaring med Muminvärlden svarade en politiker att den varit en del i underlaget. (22:45)
  • På frågan om varför politikerna ställer sig bakom kalkyler som visar ett minusresultat vid en besökssiffra på 200 000, blev svaret att man inte tagit ställning till kalkylen och istället gjort en samlad bedömning.

Analys

  • En fråga som det regelmässigt aldrig lämnas ett tillfredställande svar på är varför allmänheten inte fick tycka till om temaparksområdet vid medborgardialogen i september 2017. Svaret är oftast att det ”sedan länge pågår ett arbete för det området”. Analyser av publicerade beslut och handlingar från kommunen ger inga belägg för att de två detaljplanerna (temaparksområdet och friluftsområdet) inte båda kan föregås av medborgardialog eller andra lämpliga behovsutredningar ur allmänhetens perspektiv. Se exempelvis Kommunfullmäktiges beslut om planuppdrag från 19 juni 2017.
  • En tjänsteman menade vid ett tillfälle (1:07:28) att den nu föreslagna lokaliseringen (den bestämda platsen) är bättre än det som anvisas i planprogrammet (östra och västra alternativet, sidan 15) då man ”…för det skulle innebär att alla som åker till Skutbergets friluftsområde behöver åka genom en temapark”. Planprogram säger istället ”Om båda eller delar av båda ytorna skulle ianspråktas för upplevelseanläggning/parkering är det viktigt att säkerställa en samlad och säker passage över Skutbergsvägen för gångtrafik”, alltså inte att Skutbergsvägen ska gå igenom upplevelseanläggningen. Det är upplevelseanläggningen som ska anpassas, inte friluftslivet.
  • Kostnaden för det nuvarande arbetet med hela Skutberget kom ofta upp under möte. Bl a annat medges från kommunens sida att ett ”gestaltningsuppdrag” gått till arkitektbyrån White och att beloppet är 648 000 kr. I tjänsteyttrandet inför begäran om planuppdrag påpekas att ”kultur- och fritidsförvaltningen saknar medel att drifta bl.a motionscentralen” (sidan 4). Kommunen saknar inte medel, 6,5 miljarder kronor omsattes 2016, däremot väljer man att prioritera till vad pengarna ska gå.

Analys