Planprocessen för Skutberget

1. Översiktsplan från 2006 ersattes av ny översiktsplan 2012

Den 16 september 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny översiktsplan, vilken därmed ersatte kommunens översiktsplan från 2006.

– Ta del av 2012 års översiktsplan här

2. Planprogram  2011

Den 31 augusti 2011 fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om planprogram för Skutberget.
– Ta del av 2011-08-31 Planprogram Skutberget
– Ta del av 2011-08-31 Karta planprogram Skutberget
– Ta del av 2011-08-31 Samrådsredogörelse planprogram Skutberget

Relaterad information:
-Förslaget till planprogram för Skutberget var ute på samråd och granskning under 2009, men beslutet fattades först 2011-08-31.
– Ta del av samrådsredogörelsen angående 2009 års förslag till planprogram för Skutberget: 2009-09-01  Samrådsredogörelse – Planprogram Skutberget

 

3. Planuppdrag 2017-06-19

Den 19 juni 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om nytt planuppdrag för Skutberget.
– Ta del av kommunfullmäktiges beslut och samtliga handlingar i ärendet här.

 

4. Samrådet  24 maj – 30 juni är nu avslutat

Stadsbyggnadsförvaltningen presenterade den 16 maj två förslag till planer för Skutberget, utifrån det uppdrag stadsbyggnadsnämnden fick den 19 juni 2017 av kommunfullmäktige. Förslagen är ”Vision och planprogram för Skutbergets friluftsområde” samt ”Detaljplan för temapark på Skutberget”. Samråd om båda dessa planer hölls perioden 24 maj till den 30 juni.

Planprogrammet kallas av kommunen också för vision och finns samlat i ett dokument.
Ta del av dokumentet här:

Detaljplanen för en temapark på Skutberget består av fyra (4) handlingar.
Ta del av handlingarna här:

Relaterad information:
– Ett tidigare förslag till detaljplan för Skutberget togs fram 2012, se 2012-04-30 Förslag till detaljplan för Skutberget. Denna detaljplan gick ut på samråd 2012, men har därefter inte färdigställts eller fastställts i någon nämnd.
– Se samrådsredogörelsen angående 2012 års förslag till detaljplan för Skutberget: 2012-11-25  Samrådsredogörelse – Detaljplan Skutberget
– Kommunfullmäktige beslutade  dock i somras,  2017-06-19, att avbryta det pågående detaljplanearbetet (se punkten ovan) och beslutade samtidigt om nya planuppdrag.

Vad händer med de synpunkter som kommit in under ”Samrådet”?

Efter samrådet kommer kommunen att behandla alla inkomna synpunkter och, vid behov,  justera förslagen till detaljplan.

 

6. Nästa steg är granskning av förslaget ”Detaljplan för Skutbergets temapark”

Det eventuellt omarbetade förslaget, utifrån inkomna synpunkter från samrådet, ska efter samrådet vara tillgängligt för så kallad granskning.

Under granskningen har berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ”Detaljplan för Skutbergets temapark” igen.

Efter granskningen behandlar kommunen de nya synpunkterna och gör eventuella justeringar i förslaget till detaljplan.

Därefter går förslaget till kommunstyrelsen för hantering som i sin tur skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige. Kommunen har inte offentliggjort något datum för kommunstyrelsens sammanträde.

 

7. Antagande av  ”Detaljplan för Skutbergets temapark”

Slutligen är det kommunfullmäktige som antar förslaget till detaljplan.

Kommunen har ännu inte offentliggjort något datum för detta sammanträde.

 

8. Planen vinner laga kraft

 

9. Byggnation