Så här går planprocessen till

Planprocessen i Karlstads kommun beskrivs i nio separata steg. Begreppen presenteras här i den ordning som planprocessen genomförs. Du kan läsa mer om  planprocessen på kommunens webbplats karlstad.se.

1. Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan man se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Ibland gör kommunen en fördjupad översiktsplan i ett område. Det är vanligt om området är nytt, större eller har stor betydelse för framtidens Karlstad. Då tar man fram mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen tar upp. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige, men är inte juridiskt bindande. De används i kommunens planering för att visa huvuddragen för fortsatta detaljplaner i ett område.

2. Planprogram

Ett planprogrammet uttrycker kommunens utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt anger förutsättningar för kommande detaljplanearbete.  Syftet med planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta. En detaljplan ska därför i de flesta fall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen.

Planprogrammet ska godkännas av Stadsbyggnadsnämnden. Det godkända planprogrammet är inte juridiskt bindande, men eventuella avsteg från programmet ska motiveras i detaljplanen.

3. Planuppdrag

Betyder att Stadsbyggnadsnämnden fått ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

4. Förslag till detaljplan

Ett förslag till ny detaljplan tas fram av Stadsbyggnadsförvaltningen. När förslaget till detaljplan är klart, är dock planprocessen inte klar.  Det betyder att det inte är säkert att förslaget till detaljplan blir verklighet.

Samråd och granskning –  de två tillfällen då du kan lämna synpunkter på förslaget till detaljplan

Förslaget till detaljplan ska nu ut på samråd och granskning. Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Förslaget till detaljplan presenteras dels på webben karlstad.se, men visas också som utställning på två platser dit du som medborgare kan gå och titta på förslaget, i Samhällsbyggnadshuset vid Inre Hamn och i Bibliotekshuset.

5. Samråd om detaljplan

Under samrådsskedet får allmänheten möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.
– Under samrådet kan du, för första gången, lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan.

6. Granskning av detaljplan

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och eventuellt ändrats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under två veckor. Tiden för granskningen kan förkortas om alla är överens om det.

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som under samrådet har yttrat sig om förslaget till detaljplan. Underrättelsen finns att läsa på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.
– Under granskningen av detaljplanen kan du, för andra och sista gången, lämna synpunkter, skriftligen, på förslaget till detaljplan.

7. Antagande av detaljplan

Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Den består av en plankarta och en planbeskrivning, ibland också ett gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning.
– Stadsbyggnadsnämnden antar eller avslår förslaget på detaljplan.

8. Laga kraft

Om den beslutande församlingen antagit den föreslagna detaljplanen har den vunnit laga kraft, vilket betyder att det är den som gäller.
– Nu går det inte längre att överklaga.

9. Byggnation

Byggnationen av det som detaljplanen har bestämt kan nu startas.

 

Kommunen informerar om projekten på webbplatsen Karlstad växer

Kommunen använder en enkel och tydlig bild för att beskriva var i planprocessen olika projekt befinner sig, informationen publiceras på webbplatsen Karlstad växer.  Just nu anges status på projektet Skutberget-temapark och utvecklat friluftsliv till Ska utredas.