Här listas debattartiklar som publicerats i media som NWT och VF.

2018-06-27 Muminetablering saknar beslutsunderlag

Vad en Muminpark på Skutberget innebär för Karlstad på lång sikt är svårt att sia om. Men några fakta är kända: Skutberget har varit allmänhetens centrumnära friluftsområde sedan 1940-talet, den anvisade platsen rymmer erkänt höga naturvärden (VF 7/6) och en stor majoritet av Karlstads befolkning motsätter sig byggandet av en Muminpark på Skutberget (NWT 11/6).

Läs hela debattartikeln på vf.se »

2018-06-20 Det fanns förstås inget muminmotstånd

Det ovanliga i Karlstad är att de med makt, det vill säga politiker från alla de sex partier som någonsin regerat i Sverige, kommunens högre tjänstemän och ledarredaktionen för den största lokaltidningen, har en uppfattning som de delar med arton procent av väljarkåren. Sextioen procent av invånarna har en annan åsikt, och är nästan helt orepresenterade bland dem med makt.

Läs hela insändaren på vf.se »

Redaktionen: Detta är en av de mest välformulerade texter som skrivits i Skutbergsfrågan. Författare är Helena Trotzenfeldt, en av de arrendatorer som Karlstads kommunen vill säga upp. 

2018-01-24 Underkänt för beslutsunderlaget i Muminfrågan

Men vid en närmare granskning framstår förstudien som ett hafsverk. Som forskare blir vi bekymrade över vilken typ av beslutsunderlag som letar sig fram till de förtroendevalda. Kaluna, som genomfört förstudien, anges tillsammans med kommunen och Muminvärlden som initiativtagare till den, vilket blir problematiskt eftersom initiativtagaren således ska utreda sitt eget initiativ.

Läs hela debattartikeln på nwt.se »

2018-01-19 Vi har redan samråd med medborgarna

Svar till Ljubica Jasic Modin (NWT 11/1 2018)

Det har varit bra dialoger och vi har fått in många åsikter och förslag på hur området kan göras ännu mer attraktivt för fler människor. Det är utifrån dessa förslag som kommunen nu jobbar vidare med utvecklingen av området, skriver Per-Samuel Nisser med flera.

Läs hela debattartikeln från politisk majoriteten på nwt.se »

Kommentar

I debattartikel har politiker utelämnat några viktiga fakta.

  1. Dialogen har enbart skett kring den del av Skutberget som politikerna valt att benämna ”friluftsområdet”, vilket är ett annat område än det som Muminvärlden vill etablera sig på.
  2. De informationsmöten som politikerna hänvisar till var just informationsmöten och inte dialogmöten. Synpunkter från närvarande medborgare har inte sammanställts eller legat till grund för planering eller beslut.
  3. Den mest detaljerade planen som tagits fram, planprogrammet från 2011, anger ett annan område på Skutberget för upplevelseanläggning än det område som är aktuellt idag. I stället väljer politikerna att hänvisa till den generella översiktsplan från 2012 som i allmänna ordalag och övergripande kartbilder pekar ut Skutberget som lämplig plats för en upplevelseanläggning, vilket är en kopia på föregående översiktsplan.